در این گزارش، لیست اولیه و کامل اعضای خوزستانی کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم مشخص شده است.

به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز، بر اساس  تعیین اعضای کمیسیون‌ها ماده ۳۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هریک از نمایندگان برای تعیین کمیسیون تخصصی خود فرم‌های امتیازبندی را از شعبه مربوط دریافت می‌کند و پس از تکمیل فرم به همراه تعیین دو اولویت پیشنهادی، حداکثر تا سه روز پس از افتتاح دوره به هیأت رئیسه مجلس تحویل می‌دهد.

طبق تبصره ۱ این ماده، فرم امتیازبندی و دستورالعمل اجرائی این ماده بر اساس شاخص‌های: تحصیلات، سوابق اجرائی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون، ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه می‌شود و به تصویب جلسه مشترک هیأت رئیسه وکمیسیون آیین‌نامه داخلی می‌رسد.

طبق ماده ۳۸ آیین نامه داخلی، مجلس دارای کمیسیون‌های تخصصی و کمیسیون‌های خاص با محدوده وظایف مشخص به‌شرح مذکور در آیین‌نامه داخلی مجلس می‌باشد. تعداد اعضای کمیسیون‌های تخصصی، حداقل نوزده و حداکثر بیست‌و‌سه نفر است و تعداد اعضای کمیسیون‌های خاص طبق مواد (۳۹) تا (۴۴) آیین‌نامه داخلی تعیین می‌شود.

لیست اولیه و کامل اعضای خوزستانی کمیسیون‌های تخصصی مجلس یازدهم به شرح زیر است:

کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری: سید محمد مولوی

کمیسیون اجتماعی: سید کریم حسینی،سید محمد مولوی، محمد کعب عمیر

کمیسیون اقتصادی:سید لفته احمد نژاد

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:سید مجتبی محفوظی، سید کریم حسینی، سید احمد اوایی، حبیب آقاجری، فریدون حسنوند، علیرضا ورناصری، قاسم ساعدی، مجید ناصری نژاد

کمیسیون انرژی: محمد کعب عمیر، فریدون حسنوند، قاسم ساعدی، جلیل مختار، سهراب گیلانی، مجتبی یوسفی، مجید ناصری نژاد، ابراهیم متینیان، محمدطلا مظلومی، عبدالله ایزدپناه، علیرضا ورناصری، حبیب آقاجری

کمیسیون برنامه و بودجه: سهراب گیلانی، محمدطلا مظلومی

کمیسیون صنایع و معادن: سید احمد اوایی

کمیسیون عمران: مجتبی یوسفی، جلیل مختار، ابراهیم متینیان

کمیسیون کشاورزی: سید مجتبی محفوظی، عبدالله ایزدپناه، سید لفته احمدنژاد