رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در حالی که متوسط پروتئین موجود در گندم در کشور ۱۲ درصد است این رقم در خوزستان ۱۳ درصد است.

به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز ، کیخسرو چنگلوائی  با اشاره به اینکه گندم خوزستان نسبت به گندم سایر نقاط کشور کیفیت بیشتری دارد، اظهار کرد: گندم موجود در کشور به صورت متوسط ۱۲ درصد پروتئین دارد در حالی گندم تولید شده در استان خوزستان ۱۳ درصد پروتئین دارد.

وی افزود: این امر باعث شده گندم تولیدی در استان خوزستان از کیفیت بالایی برخوردار باشد و متقاضیان فراوانی دارد و می تواند برای سلامتی مردم کشور بسیار مفید واقع شود.

چنگلوائی همچنین با اشاره به اینکه به دنبال افزایش حجم تولید گندم در هر هکتار هستیم، تاکید کرد: کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در حال فعالیت روی این موضوع هستند که تولید گندم خوزستان با همین شرایط در هر هکتار افزایش یابد و بتوانیم تولیدات استان را افزایش داده و به اقتصاد کشاورزان استان نیز کمک کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان توضیح داد: در حال حاضر متوسط برداشت گندم در هر هکتار کمی بیشتر از چهار تن است، بیان کرد: به دنبال افزایش این حجم تا هفت تن در هر هکتار هستیم و این امر در برخی مزارع الگویی جواب مثبت داده است.

 

 

 

 

 

 

رمیزان پروتئین گندم خوزستان بالاتر از میانگین کشوری است

پروتئین

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: در حالی که متوسط پروتئینموجود در گندم در کشور ۱۲ درصد است این رقم در خوزستان ۱۳ درصد است.

به گزارش پایگاه خبری فصل نو ، کیخسرو چنگلوائی  با اشاره به اینکه گندم خوزستان نسبت به گندم سایر نقاط کشور کیفیت بیشتری دارد، اظهار کرد: گندم موجود در کشور به صورت متوسط ۱۲ درصد پروتئین دارد در حالی گندم تولید شده در استان خوزستان ۱۳ درصد پروتئین دارد.

وی افزود: این امر باعث شده گندم تولیدی در استان خوزستان از کیفیت بالایی برخوردار باشد و متقاضیان فراوانی دارد و می تواند برای سلامتی مردم کشور بسیار مفید واقع شود.

چنگلوائی همچنین با اشاره به اینکه به دنبال افزایش حجم تولید گندم در هر هکتار هستیم، تاکید کرد: کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در حال فعالیت روی این موضوع هستند که تولید گندم خوزستان با همین شرایط در هر هکتار افزایش یابد و بتوانیم تولیدات استان را افزایش داده و به اقتصاد کشاورزان استان نیز کمک کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان توضیح داد: در حال حاضر متوسط برداشت گندم در هر هکتار کمی بیشتر از چهار تن است، بیان کرد: به دنبال افزایش این حجم تا هفت تن در هر هکتار هستیم و این امر در برخی مزارع الگویی جواب مثبت داده است.