دکتر حسن روحانی

دکتر حسن روحانی

رئیس جمهور ترکیه با انجیر باغ های شهرستان آیدین از دکتر حسن روحانی و پوتین در حاشیه نشست سه جانبه در  آنکارا پذیرایی کرد .

دکتر حسن روحانی

دکتر حسن روحانی