اثرات زیست‌محیطی

اثرات زیست‌محیطی

تامین اعتبار طرح تدوین دستورالعمل یکپارچه نحوه انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) پروژه‌های صنعت نفت در هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مطرح و تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری روزنامه نیوز ، با توجه به مصوبه شورای عالی حفاظت محیط زیست، تفاهمنامه همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت وهمچنین با توجه به اهمیت ایجاد وحدت رویه در انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح ها و پروژه های صنعت نفت و بهبود کیفیت این مطالعات که منجر به ارتقای شاخص های زیست محیطی این صنعت می شود، تامین اعتبار به منظور تدوین دستورالعمل یکپارچه نحوه انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی(EIA) پروژه های صنعت نفت درهیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مطرح و تصویب شد.

این دستورالعمل به تفکیک برای انواع پروژه‌های صنعت نفت و گاز به همراه سرفصل های تخصصی در سه بخش شامل پروژه های میدانی (میادین نفت و گاز)، پروژه های خطی (خطوط لوله نفت و گاز و فراورده‌های نفتی) و پروژه های نقطه ای (پالایشگاه و پتروشیمی) تدوین می شود.

گفتنی است، برای راهبری انجام شرح خدمات، بررسی و تایید مستندات تدوین شده، کارگروهی متشکل از نمایندگان اداره کل HSE وزارت نفت، معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت HSE شرکت نفت و حسب مورد نمایندگان شرکت گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سایر مدیریت های مربوطه تشکیل می شود.

اداره کل HSE وزارت نفت نیز پس از اخذ تاییدیه از معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط‌زیست، نسبت به پیاده سازی این دستورالعمل در صنعت نفت اقدام می کند.

گفتنی است، برای راهبری انجام شرح خدمات، بررسی و تایید مستندات تدوین شده، کارگروهی متشکل از نمایندگان اداره کل وزارت نفت، معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیریت  شرکت نفت و حسب مورد نمایندگان شرکت گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سایر مدیریت های مربوطه تشکیل می شود.اداره کل  وزارت نفت نیز پس از اخذ تاییدیه